Pagina's
LOGIN klanten account.


Nieuwe klant
Login

Download algemene voorwaarden

Artikel 1. ALGEMEEN 
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen horecaovereenkomsten van Café/Zaal STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF verder te noemen De Haagse Rozenknop; 1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn. 1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van De Haagse Rozenknop. 1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de opdrachtgever, worden door STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF is bevestigd. 

Artikel 2. AANBIEDINGEN 
2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 1 maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order c.q. opdracht. 2.2. Alle door STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF gedane aanbiedingen terzake de totstandkoming van een horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud "zolang de voorraad (c.q.capaciteit) strekt". Doet STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF een naar gelang de omstandighed en te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de wederpartij een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde horecaovereenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen. 

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN 
3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF de order c.q. opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestigi ng van STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF en deze algemene voorwaarden. 3.2. Wijzigingen in de oorspronkelijke horecaovereenkomst van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF bevestigd worden.

Artikel 4. PRIJZEN 
4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het totstandkomen van de overeenkomst geldende prijzen, inclusief BTW tenzij anders vermeld, en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, toeslagen op overuren (25%) en tarieven in euro's, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij leveringen elders zoals catering, zulks op verzoek van de wederpartij, zijn meerkosten verbonden. Indien aflevering heeft plaatsgevonden zijn geleverde producten verder voor verantwoording koper. 4.2. Alle prijsopgaven en de prijzen die STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF in rekening brengt, voor bedrijven zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het totstandkomen van de overeenkomst geldende prijzen, exclusief BTW 4.3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan,is STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade. 

Artikel 5. BETALING en WAARBORG 
5.1. Betaling middels een factuur wordt enkel vergund en dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend. 5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is DeHaagse Rozenknop alsdan bevoegd een rente te berekenenover het openstaande bedrag van 1.5% per maand of eengedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag. 5.4. Alle door STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij. 5.5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten-rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders. 5.6. STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF kan te allen tijde van de wederpartij verlangen dat deze een waarborgsom ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet. 5.7. STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF kan telkens tussentijds betalingverlangen van inmiddels verleende horecadiensten. 

Artikel 6. ANNULERING 
6.1. De wederpartij is niet bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedtde hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedereannulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de wederpartij geen rechtenontlenen. 6.2. Ingeval van no-show zal de wederpartij in alle gevallen verplicht zijn de volledige vervangingswaarde/kosten van die avond te betalen te weten de berekende waarde van de horecadienst die STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF had kunnen verlenen in het tijdsbestek waarin de geannuleerde horecadienst verleend hadden moeten worden. 6.3. STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die horecaovereenkomst in de Rozenknop te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de wederpartij of op grond van de hoedanigheid van wederpartij of gasten, dat STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest 

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO 
7.1. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn(tijd) geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim. 7.2. De genoemde c.q.overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke: -er sprake is van vertraging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF kan worden toegerekend;-wederpartij in één of meer verplichtingen jegens De Haagse Rozenknop tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet; -wederpartij STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich ondermeer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering bij catering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen. 

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 
8.1. STREUPERKE / De Haagse Rozenknop zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 8.2. STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien een gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de exploitatie van bedrijf. STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk van de gast. De gast dient op eerste verzoek het café te verlaten. 8.3. STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF is gerechtigd om een andere ruimte ter beschikking te stellen dan volgens de horeca-overeenkomst zou moeten geschieden, behoudens indien zulks als evident onbillijk en voor de wederpartij als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De wederpartij heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de horecaovereenkomst waarop voormelde wens van STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofed van andere horecaovereenkomsten. STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF zal nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. 8.4. Het horecabedrijf is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te ontbinden. Maakt het horecabedrijf van deze bevoegdheid gebruik, dan zal het horecabedrijf tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn. 

Artikel 9. GARANTIE/RECLAME 
9.1. STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF staat ivoor de kwaliteit van de door haar geleverde producten c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal. 9.2. Reclame is niet mogelijk indien:-wederpartij niet aan zijn verplichtingen tegen De Haagse Rozenknop (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan; - aan het uitgevoerde werk en/of levering andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend waren. 9.3. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op. 9.4. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen. 

Artikel 10. KEURING 
De producten van catering worden voor de aflevering door STREUPERKE / De Haagse Rozenknop gecontroleerd. Wederpartij heeft de plicht de cateringproducten bij aflevering te keuren. 

Artikel 11. NIET NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING 
11.1. STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:- wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;- wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;- faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;-het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;-een onderhands akkoord wordt aangeboden;-op enigvermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordtgelegd;. 11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van STREUPERKE / De Haagse Rozenknop passende zekerheid heeft gesteld. 

Artikel 12. RETENTIERECHT 
Zolang de wederpartij niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF heeft voldaan is De Haagse Rozenknop gerechtigd om alle goederen welke door de wederpartij in het horecabedrijf zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de wederpartij ten genoegen van De Haagse Rozenknop aan al zijn verplichtingen jegens het horecabedrijf heeft voldaan. Naast een retentierecht komt het STREUPERKE / De Haagse Rozenknop in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen 

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID 
13.1. STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. 13.2. STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heft ingeschakeld. 13.3. STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen. 13.4. Indien STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zal dit geschieden zonder dat daarvoor enige vergoeding wordt bedongen. STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF is daardoor nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF opzettelijkdeze schade heft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld de STREUPERKE / Haagse Rozenknop. 

Artikel 14. OVERMACHT 
14.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de willen toedoen van STREUPERKE / De Haagse Rozenknop, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van STREUPERKE / De Haagse Rozenknop kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks -of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk -stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door STREUPERKE / De Haagse Rozenknop ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering doorleveranciers), etc. 14.2. Overmacht geeft STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF het recht hetzijde overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzijde uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zondertot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van hetreeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden. 

Artikel 15. PARTIELE NIETIGHEID 
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert. 

Artikel 16. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER 
16.1. De vestigingsplaats van STREUPERKE / De Haagse Rozenknop VOF is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens STREUPERKE / De Haagse Rozenknop moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten. 16.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van STREUPERKE / De Haagse Rozenknop is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.16.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en De Haagse Rozenknop gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter 

=========================END=======================